Διασύνδεση των καζίνο με τον τουρισμό τι θα γίνει με το Λουτράκι - Diogenis Press

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Home Top Ad

Post Top Ad

Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017

Διασύνδεση των καζίνο με τον τουρισμό τι θα γίνει με το ΛουτράκιΑπό τη γραμμή Καζινό, όπως είχε χαρακτηριστεί η δυνατότητα αδειοδότησης καζίνο στη Βόρεια Ελλάδα, πριν από κάποια χρόνια, με στόχο τον περιορισμό διαφυγής των παικτών στις γειτονικές βαλκανικές χώρες, το 2017 υιοθετείται η νέα γραμμή Καζινό που αφορά το Αιγαίο, με στόχο την παροχή ενός ακόμα κινήτρου στους ξένους τουρίστες-παίκτες της περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό το νέο νομοσχέδιο για τα καζίνο που έχει τεθεί σε διαβούλευση μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τρεις νέες άδειες καζίνο καθώς και έξι μεταφορές υπαρχόντων εδρών. Ειδικότερα Κρήτη, Μύκονος, Σαντορίνη αποκτούν καζίνο - Δυνατότητα μεταφοράς σε πιο κεντρικά σημεία για έξι υπάρχοντα καζίνο (Πάρνηθα, Θεσσαλονίκη, Λουτράκι, Ρίο, Αλεξανδρούπολη, Φλώρινα). Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, στόχος είναι η διασύνδεση της αγοράς καζίνο με τον τουρισμό, η μείωση συμμετοχής Δημοσίου στα μικτά κέρδη των επιχειρήσεων καζίνο και η επιβολή ενιαίου συντελεστή, η υιοθέτηση του μοντέλου καζίνο-θέρετρο με εμπορικά καταστήματα και ξενοδοχεία. Να σημειωθεί ότι στο νέο νομοθετικό πλαίσιο η ΕΕΕΠ αποκτά υπερ-αρμοδιότητες και καθοριστικό ρόλο στην αδειοδότηση και την εποπτεία των καζίνο. 

Από την πλευρά της αγοράς σε μια πρώτη ανάγνωση, στελέχη της τονίζουν πως πέραν των γενικών τοποθετήσεων επί του σκοπού του παρόντος νομοσχεδίου απαιτείται περαιτέρω εξειδίκευση της στρατηγικής (μετρήσιμα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, αναλυτικό επενδυτικό περιεχόμενο). Επίσης τονίζεται η τάση αστικοποίησης των καζίνο, όπως προκύπτει από τη δυνατότητα μεταφοράς τους σε πιο κεντρικά σημεία των πόλεων όπου βρίσκονται. Παράλληλα θεωρείται πως η αναβάθμιση του ρόλου της ΕΕΕΠ δεν συνάδει με τον υπάρχοντα χαρακτήρα της.       
Νέα καζίνο
Αναλυτικά, καζίνο αποκτούν πλέον η Κρήτη, η Μύκονος και η Σαντορίνη σε γεωγραφική θέση που θα ορισθεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με τον νέο νόμο απαγορεύεται η μεταφορά των καζίνο των επιχειρήσεων στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια βάσει του παρόντος νόμου εκτός των γεωγραφικών θέσεων που ορίζονται στην οικεία άδεια, για όλη τη διάρκεια του χρόνου της άδειας. Ειδικώς όμως για τις παρακάτω επιχειρήσεις, το καζίνο μπορεί να μεταφερθεί και εντός των παρακάτω ζωνών ανά επιχείρηση καζίνο, για όλη τη διάρκεια του χρόνου της άδειας. Έτσι για το καζίνο που λειτουργεί στη θέση του Μον Παρνές στην Πάρνηθα υπάρχει η δυνατότητα να μεταφερθεί στην περιοχή που έχει χωροθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 επ. του ν. 4499/ 2017, δηλαδή σε άλλη θέση στην Αττική, εκτός των περιοχών που υπάγονται στο μητροπολιτικό κέντρο Αθήνας, στη μητροπολιτική περιοχή Πειραιά, στις Χωρικές Υποενότητες Νότιας Αθήνας και Λαυρεωτικής, καθώς και στη Χωρική Ενότητα Δυτικής Αττικής. Για το καζίνο που λειτουργεί στην κοινότητα Νέου Ρυσίου Θεσσαλονίκης προβλέπεται δυνατότητα μεταφοράς εντός του νομού Θεσσαλονίκης μέσα σε περιμετρική ζώνη 15 χιλιομέτρων από την πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης. 
Για το καζίνο στις εγκαταστάσεις στο Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας, θέση Λειβαδάκι προβλέπεται δυνατότητα μεταφοράς εντός του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας. Για το καζίνο στην κοινότητα του Ρίο στον νομό Αχαΐας δυνατότητα μεταφοράς εντός του νομού Αχαΐας. Για το καζίνο στην Αλεξανδρούπολη μεταφορά εντός της περιοχής της Θράκης. Για το καζίνο που προβλέπεται σύμφωνα με τον ν. 2206/1994 να λειτουργήσει εντός του νομού της Φλώρινας. Διευκρινίζεται ότι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις καζίνο εξακολουθούν να λειτουργούν με το καθεστώς που τις διέπει και εφόσον το επιθυμούν μπορούν να υπαχθούν στο νέο θεσμικό πλαίσιο, οπότε και τροποποιείται η σύμβαση παραχώρησης και εκδίδεται νέα άδεια από την ΕΕΕΠ.
Καθοριστικός ο ρόλος της Επιτροπής Παιγνίων
Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) χορηγεί άδεια λειτουργίας επιχείρησης καζίνο σε υπό ίδρυση ή υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία (ΕΚΑΖ). Προκηρύσσει διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση της άδειας εντός έξι μηνών από την έκδοση της εν λόγω Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Οι άδειες είναι προσωπικές και αμεταβίβαστες. Δικαιούται να ελέγχει, η ίδια ή μέσω ορκωτών ελεγκτών λογιστών α) τα βιβλία και στοιχεία που οφείλουν να τηρούν οι ΕΚΑΖ, καθώς και β) τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις. Ανακαλεί την άδεια λειτουργίας ΕΚΑΖ και ρυθμίζει ειδικά και τεχνικά θέματα, λεπτομέρειες και διαδικαστικά θέματα. Οι άδειες λειτουργίας καζίνο διακρίνονται σε καζίνο κλασικού τύπου και καζίνο-θέρετρο και η ΕΕΕΠ καθορίζει τα κριτήρια για την υπαγωγή των ΕΚΑΖ στις κατηγορίες αυτές. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού, ύστερα από γνώμη της ΕΕΕΠ, καθορίζονται το ύψος της επένδυσης, το είδος των εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων, ο αριθμός των τεχνικών μέσων και υλικών που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των παιγνίων, το μέγεθος και η έκταση των κύριων και επικουρικών χώρων και εγκαταστάσεων, ο αριθμός και ο τύπος των θέσεων εργασίας και άλλα πρόσφορα κριτήρια.
Η χρονική διάρκεια της άδειας [παραχώρησης] κατηγορίας κλασικού τύπου είναι τουλάχιστον 10 έτη και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δεκαπέντε 15 έτη. Η χρονική διάρκεια παραχώρησης άδειας κατηγορίας καζίνο-θερέτρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι 20 και μεγαλύτερη από τριάντα 30 έτη. Η κάθε εταιρεία καζίνο πρέπει να διαθέτει δύο τουλάχιστον έμπειρα και αξιόπιστα διοικητικά στελέχη πλήρους απασχόλησης και αξιολογούνται από την ΕΕΕΠ. Για τη συμμετοχή σε πλειοδοτικό διαγωνισμό παραχώρησης άδειας, απαιτείται η καταβολή παραβόλου και το ύψος του καθορίζεται με απόφαση της ΕΕΕΠ. Για τη συμμετοχή στον διεθνή διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής από πιστωτικό ίδρυμα που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), το ύψος της οποίας ορίζει η ΕΕΕΠ. Προς διασφάλιση της παραπάνω υποχρέωσης και για την αντιμετώπιση των αναγκών διεξαγωγής των παιγνίων, η επιχείρηση καζίνο οφείλει να διαθέτει, κατά την ημερήσια λειτουργία της, χρηματικό απόθεμα ασφαλείας.  
Ενιαίος συντελεστής συμμετοχής Δημοσίου
Το Δημόσιο συμμετέχει στα ακαθάριστα έσοδα των τυχερών παιγνίων των ΕΚΑΖ (Εταιρειών Καζίνο) μέχρι ποσού 100.000.000 ευρώ με ενιαίο συντελεστή 20%. Στα ακαθάριστα έσοδα άνω των 100.000.000 ευρώ και μέχρι των 200.000.000 ευρώ το ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου είναι 15%. Στα ακαθάριστα έσοδα άνω των 200.000.000 ευρώ και μέχρι των 500.000.000 ευρώ το ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου είναι 12%. Στα ακαθάριστα έσοδα άνω των 500.000.000 ευρώ το ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου είναι 8%.
Οι συντελεστές συμμετοχής του Δημοσίου στα ακαθάριστα έσοδα των τυχερών παιγνίων των ΕΚΑΖ του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται από 1.1.2020. Για ΕΚΑΖ που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με διατάξεις του παρόντος νόμου για τη λειτουργία νέων καζίνο, ύστερα από πλειοδοτικό διαγωνισμό, οι συντελεστές αυτοί εφαρμόζονται από την έναρξη λειτουργίας τους. Οι ΕΚΑΖ καταβάλλουν ειδικό ετήσιο τέλος για την κατοχή άδειας λειτουργίας καζίνο, το ύψος του οποίου θα καθορίζεται με την προκήρυξη του διαγωνισμού. Βαρύνονται επίσης με φόρους, τέλη και δικαιώματα που προβλέπονται από τους νόμους που αφορούν τη λειτουργία, τη διανομή μερισμάτων στο πλαίσιο αυτής, καθώς και τη δραστηριότητα ανωνύμων εταιρειών στην Ελλάδα. Εταιρείες καζίνο που λειτουργούσαν και υπάχθηκαν στον παρόντα νόμο βαρύνονται με τα ποσοστά συμμετοχής του παρόντος άρθρου από την 1/1/2020.

ΠΗΓΗ:naftemporiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad