Πώς θα χορηγηθεί η επιδότηση ενοικίου στους πυρόπληκτους Κορινθίας - Diogenis Press

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Home Top Ad

Post Top Ad

Τρίτη 28 Αυγούστου 2018

Πώς θα χορηγηθεί η επιδότηση ενοικίου στους πυρόπληκτους Κορινθίας


Επιδότηση ενοικίου / συγκατοίκησης έως 500 ευρώ για την κάλυψη δαπανών στέγασης των πυρόπληκτών όπου οι κατοικίες τους επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και της 3ης και 13ης Αυγούστου 2017 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε


Την επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης δικαιούνται οι οικογένειες, των οποίων η πληγείσα κατοικία αποτελούσε τη μόνιμη και κύρια κατοικία τους και οι οποίες θα ενοικιάσουν ή θα φιλοξενηθούν, για την προσωρινή διαμονή τους, σε κατοικία εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκεται το πληγέν κτίριο, εφόσον δεν διαθέτουν κενή ή δευτερεύουσα κατοικία σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων από την πυρόπληκτη κατοικία τους, που να καλύπτει τις στεγαστικές τους ανάγκες.

Σύμφωνα με την απόφαση εγκρίνεται η χορήγηση επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης στους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κατοικιών για τις οποίες έχουν εκδοθεί ή Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή Δελτίο Δευτεροβάθμιου Ελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερούς Καταστροφής Πυρόπληκτου Κτιρίου ή έκθεσης αυτοψίας τους ως προσωρινά ακατάλληλες για χρήση από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 καθώς και της 3ης και 13ης Αυγούστου 2017 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη των προσωρινών στεγαστικών τους αναγκών.

Όπως τονίζει η απόφαση κρίνεται αναγκαίο να χορηγηθεί επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη των δαπανών στέγασης στους πληγέντες από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και της 3ης Αυγούστου 2017 και της 13ης Αυγούστου 2017 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.

Την επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης δικαιούνται οι οικογένειες, των οποίων η πληγείσα κατοικία αποτελούσε τη μόνιμη και κύρια κατοικία τους και οι οποίες θα ενοικιάσουν ή θα φιλοξενηθούν, για την προσωρινή διαμονή τους, σε κατοικία εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκεται το πληγέν κτίριο, εφόσον δεν διαθέτουν κενή ή δευτερεύουσα κατοικία σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων από την πυρόπληκτη κατοικία τους, που να καλύπτει τις στεγαστικές τους ανάγκες.

Η επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης, που θα χορηγείται στους δικαιούχους, ορίζεται στο ποσό των € 300 το μήνα για μεμονωμένα άτομα, € 350 το μήνα για οικογένειες δύο (2) ατόμων, € 400 για οικογένειες τριών (3) ατόμων, € 450 για οικογένειες τεσσάρων (4) ατόμων και € 500 για οικογένειες περισσοτέρων ατόμων. Επισημαίνεται ότι η επιδότηση ενοικίου, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αναγράφεται στην Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας ή στις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (σε περίπτωση που διαμένουν προσωρινά σε ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα δωμάτια) που προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι στην αρμόδια υπηρεσία.

Στις περιπτώσεις που το Μισθωτήριο Συμβόλαιο της πληγείσας κατοικίας δεν υπήρχε ή δεν είναι σε ισχύ, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσκομίσει ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του ιδιοκτήτη της κατοικίας στην οποία θα δηλώνεται ότι ο αιτών ενοικίαζε την εν λόγω κατοικία και κατοικούσε σ’ αυτήν μέχρι και την ημέρα του συμβάντος ή Αποδείξεις Είσπραξης Ενοικίου για την εν λόγω κατοικία τουλάχιστον για τους τελευταίους τρεις (3) μήνες πριν το συμβάν.

Για κάθε μέλος της οικογένειας που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες ο αριθμός των μελών της οικογένειας, για τον υπολογισμό του ποσού της επιδότησης, θα προσαυξάνεται κατά ένα (1) μέλος. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση Βεβαίωσης από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), από την οποία να προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. 5. Δεν χορηγείται επιδότηση συγκατοίκησης στην περίπτωση που ο αιτών, με την οικογένεια του, φιλοξενείται μετά την πυρκαγιά σε κατοικία στην οποία αυτός ή μέλος της οικογένειας του έχει πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ή συγκυριότητα. 6. Η επιδότηση χορηγείται ανά τρίμηνο. Η επιδότηση του πρώτου τριμήνου θα χορηγηθεί αμέσως μετά την έκδοση Απόφασης Δικαιούχου της εν λόγω επιδότησης. 7. Για κάθε επόμενο τρίμηνο η επιδότηση θα χορηγείται μετά το τέλος του τριμήνου.

Ορίζεται προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης για την υποβολή, από τους ενδιαφερόμενους, αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία και συγκεκριμένα:

- στον Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής Αττικής για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής και στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, στον Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Αττικής για τους πληγέντες απο τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας

- στην Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) για τους πληγέντες απο τις πυρκαγιές της 3ης και της 13ης Αυγούστου 2017 στην Περιφέρεια Αττικής συνοδευόμενης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην απόφαση.

Στις περιπτώσεις που δεν έχει παραληφθεί, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, το Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή δεν έχει εκδοθεί, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερούς Καταστροφής Πυρόπληκτου Κτιρίου ή έκθεσης αυτοψίας της κατοικίας ως προσωρινά ακατάλληλης για χρήση, τότε ο ενδιαφερόμενος έχει προθεσμία έξι (6) μηνών, από την παραλαβή (με αποδεικτικό παραλαβής) των προαναφερόμενων, για την υποβολή αίτησης, συνοδευόμενης από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τη χορήγηση επιδότησης ενοικίου/ συγκατοίκησης.

Ως ημερομηνία έναρξης της επιδότησης ορίζεται η ημερομηνία έναρξης της φιλοξενίας ή η ημερομηνία της μίσθωσης που αναγράφεται στην Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας ή η ημερομηνία που θα αναγράφεται ως έναρξη διαμονής στις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών από ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, όπου ο αιτών διέμενε στην πληγείσα κατοικία ενώ οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες δεν διέμεναν σε αυτή, και αδυνατεί να προσκομίσει τα δικαιολογητικά τους, ο αιτών πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι είναι ο μόνος ένοικος της πληγείσας κατοικίας και αδυνατεί να προσκομίσει από τους συνιδιοκτήτες του τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που το αποδεικνύουν.

Απαιτούνται από τον αιτούντα και από αυτούς που συνοικούν μαζί του, προκειμένου να συμπεριληφθούν στον αριθμό των ατόμων για τα οποία χορηγείται επιδότηση, τα παρακάτω φορολογικά στοιχεία, κατά περίπτωση:

Εφόσον έγει υποβληθεί φορολογική δήλωση για το έτος 2017 , τα έντυπα Ε1 του φορολογικού έτους 2017 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2017 έως και 31.12.2017), Ε2 του φορολογικού έτους 2017 και πράξη προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.I.A. 2017 ή εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης 2018 για περιπτώσεις ακινήτων που αποκτήθηκαν το 2017 ή και 2018, τόσο του αιτούντος όσο και των ατόμων που συνοικούν μαζί του, εφόσον υποχρεούνται από το νόμο στην υποβολή φορολογικής δήλωσης και τα οποία έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου.

Εφόσον δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση για το έτος 201, τα έντυπα Ε1 του φορολογικού έτους 2016 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2016 έως και 31.12.2016), Ε2 του φορολογικού έτους 2016 και πράξη προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.I.A. 2017 ή εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης 2018 για περιπτώσεις ακινήτων που αποκτήθηκαν το 2017 ή και το 2018, τόσο του αιτούντος όσο και των ατόμων που συνοικούν μαζί του, εφόσον υποχρεούνται από το νόμο στην υποβολή φορολογικής δήλωσης και τα οποία έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου. Τα ανωτέρω θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή των στοιχείων και ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση για το έτος 2017.

Η επιδότηση για μεν τους ιδιοκτήτες, που διέμεναν στις κατοικίες που υπέστησαν βλάβες, χορηγείται μέχρι την επισκευή ή ανακατασκευή της κατοικίας τους και με ανώτατο χρονικό διάστημα δύο (2) χρόνια, για δε τους ενοικιαστές των κατοικιών που υπέστησαν βλάβες, για έξι (6) μήνες.

Στις περιπτώσεις που στην πληγείσα κατοικία διέμεναν ένοικοι χωρίς ποσοστά συνιδιοκτησίας σε αυτή άλλα κάνοντας χρήση της κατοικίας με δωρεάν παραχώρηση, σε αυτούς χορηγείται επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης έως και δύο (2) χρόνια. Εάν διέμεναν στην πληγείσα κατοικία ως φιλοξενούμενοι (χωρίς να κατοικεί σ’ αυτή ο ιδιοκτήτης) σε αυτούς χορηγείται επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για έξι (6) μήνες. Για την απόδειξη των προαναφερόμενων απαιτείται η προσκόμιση του Ε2 φορολογικού έτους 2017 του ιδιοκτήτη ή, αν δεν έχει υποβληθεί, του Ε2 φορολογικού έτους 2016 με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη στην οποία θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει μεταβολή των στοιχείων και ότι δεν έχει υποβάλει δήλωση για το έτος 2017.

Μετά την έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών για επισκευή της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου (εφόσον είναι ιδιοκτήτης) ή μετά την εφάπαξ λήψη της Σ.Σ. για αυτοστέγαση, παύει η καταβολή της εν λόγω επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης, έστω και αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των δύο (2) χρόνων. 13. Αν ο δικαιούχος δεν προβεί σε καμία ενέργεια, εντός των καθορισμένων προθεσμιών, προκειμένου να του χορηγηθεί Σ.Σ. ή εάν δε δικαιούται Σ.Σ. η εν λόγω επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης διακόπτεται αυτοδίκαια.

Σύμφωνα με την απόφαση που παρουσιάζουν πρώτα τα dikaiologitika news έάν η υπηρεσία κρίνει απαραίτητο μπορεί να ζητήσει εγγράφως επιπλέον στοιχεία για την εξέταση της αίτησης χορήγησης επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης. Δεν δικαιούνται την επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης όσοι διαμένουν σε λυόμενους οικίσκους, τύπου container, που τους έχουν παραχωρηθεί για την προσωρινή διαμονή τους, εκτός εάν τους παραδώσουν. Δεν απαιτείται από μέρους του δικαιούχου η προσκόμιση στοιχείων, τα οποία έχουν ήδη διατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως συνημμένα της αίτησης του δικαιούχου γα τη διαδικασία χορήγησης της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος της από 26ης Ιουλίου 2018 ΠΝΠ

όλη η απόφαση εδώ

ΠΗΓΗ:dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad