Η Διοίκηση του Γ. Ν. Κορίνθου, συνεπής στους στόχους της συνεχίζει την αναβάθμιση - Diogenis Press

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Home Top Ad

Post Top Ad

Τρίτη 28 Αυγούστου 2018

Η Διοίκηση του Γ. Ν. Κορίνθου, συνεπής στους στόχους της συνεχίζει την αναβάθμιση


Η Διοίκηση του Γ. Ν. Κορίνθου, συνεπής στους στόχους που έθεσε με την ανάληψη των καθηκόντων της, πριν μια διετία και αφορούσαν μεταξύ των άλλων, την ποιοτική αναβάθμιση των Υπηρεσιών Υγείας, την ανανέωση των υποδομών και του εξοπλισμού, την αύξηση του αριθμού του υπηρετούντος προσωπικού, την

οικονομική εξυγίανση και τον εξορθολογισμό της λειτουργίας του νοσοκομείου του νομού μας, αλλά και στα πλαίσια μιας σχέσης ενημέρωσης, διαφάνειας και εμπιστοσύνης που συνεχώς προσπαθεί να δομεί με τους πολίτες, επισημαίνει τα ακόλουθα:

 • Με την Α4α/Γ.Π.51493/25-7-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κου Παύλου Πολάκη εγκρίθηκε από άποψη σκοπιμότητας η εκτέλεση του έργου «Ανακαίνιση-Ανακατασκευή των μαγειρείων του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου» προϋπολογισμού 532.000€ και πηγή χρηματοδότησης το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018


 • Με την με αριθμ. Γ4α/Γ.Π.60735/9-8-2018 πρόσφατη έγκριση των Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας και ύστερα από σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, εγκρίθηκε η προκήρυξη τριών (3) επιπλέον θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ και συγκεκριμένα: • Μίας (1) θέσης Επιμελητή Β’ Νεφρολόγου
 • Μίας (1) θέσης Επιμελητή Β’ Ουρολόγου και
 • Μίας (1) θέσης Δ/ντή Παιδιάτρου.Οι θέσεις αυτές θα συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία τριών νευραλγικών τμημάτων, δηλαδή της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, του Ουρολογικού και βεβαίως του Παιδιατρικού, που μετρά δύο χρόνια επαναλειτουργίας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 3-9-2018 ώρα 12:00 και λήγει 21-9-2018 ώρα 23:59.
 • Το Νοσοκομείο Κορίνθου ολοκλήρωσε εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017 καθώς  και τον  έλεγχο αυτών  από Ανεξάρτητους Ορκωτούς Ελεγκτές  Λογιστές. Τα βασικά οικονομικά  μεγέθη που μας δείχνουν τις οικονομικές επιδόσεις  και  την πορεία  του Νοσοκομείου  έχουν ως εξής:

Τα διαθέσιμα ανέρχονται την 31-12-2017 σε € 234.503,58 και είναι αυξημένα   σε σχέση με το 2016  κατά €  879.601,65  και σε ποσοστό 20,20%.
Οι υποχρεώσεις σε Προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών, την 31/12/2017 ανέρχονται σε 684,30 €  έναντι 1.042.284,29 €  της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας μείωση  κατά 127.599,99 € και σε ποσοστό  12,24%.
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις του Γ.Ν.Κ. αυξήθηκαν το 2017 κατά                             € 709.480,25 από προσθήκες που έγιναν σε κτίρια ,  μηχανήματα – τεχνικές εγκαταστάσεις και  σε έπιπλα & λοιπό εξοπλισμό.
Τα έσοδα από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών το 2017  ανήλθαν σε € 926.304,14 έναντι € 6.252.013,74 της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση €  2.674.290,40 και σε ποσοστό 42,77 %. Η σημαντικότατη αυτή αύξηση των εσόδων οφείλεται στην βελτιωμένη οργάνωση και λειτουργία των γραφείων κίνησης και εσόδων καθώς και  στην αύξηση  της νοσηλευτικής κίνησης.
Το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης 2017 είναι πλεονασματικό και ανέρχεται σε   € 3.296.327,30.


 • Στα πλαίσια του προγραμματισμού-στοχοθεσίας 2018 που είχαν τεθεί στον απολογισμό του περασμένου Φεβρουαρίου, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες προμήθειας εξοπλισμού που αφορά εκτός από τον εξοπλισμό χειρουργείου ύψους 255.000€ με πηγή χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου) και των ακολούθων ειδών, που βρίσκονται στην τελική τους φάση και συγκεκριμένα:
 1. Νέου ασανσέρ (κοινού και φορείων) προϋπολογισμού 65.000€,
 2. Πλήρους σετ ενδοσκοπικού πύργου για χειρουργικά και ουρολογικά περιστατικά προϋπολογισμού 160.000€,
 3. Οφθαλμολογικού μηχανήματος Yag Laser κόστους 23.436€,
 4. Διαθερμίας με Argon προϋπολογισμού 28.000€,
 5. Ακουογράφου - τυμπανογράφου, μηχανήματος βιομετρίας και δύο (2) τροχήλατων μόνιτορ ζωτικών παραμέτρων προϋπολογισμού 28.000€.Η προμήθεια των τελευταίων ειδών έγινε με χρήματα από τα κληροδοτήματα του νοσοκομείου, μετά από σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. και εγκρίσεις της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίων Νήσων.
 • Τέλος, ολοκληρώθηκε η προμήθεια νέου λογισμικού για το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού δαπάνης 18.600,00€ επιτυγχάνοντας έτσι τον εκσυγχρονισμό και τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα σε ένα πολύ βασικό λειτουργικό τμήμα της Διοικητικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου.Η Διοικήτρια Δημ. Καλομοίρη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad