Λιμεναρχείο Κορίνθου: Παράνομη αλιεία 1.300 αχινών μετά από έλεγχο σκάφους - Diogenis Press

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Home Top Ad

Post Top Ad

Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023

Λιμεναρχείο Κορίνθου: Παράνομη αλιεία 1.300 αχινών μετά από έλεγχο σκάφους


  

Στο πλαίσιο ελέγχων οι οποίοι διενεργούνται από την Υπηρεσία μας με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης αλιευτικής δραστηριότητας στην περιοχή αρμοδιότητάς μας, στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας, την 26-06-2023 διενήργησαν αλιευτική επιθεώρηση επί Ελληνικού επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους με δύο (02) ημεδαπούς επιβαίνοντες αλιευτικό καταφύγιο Μαυρολίμνης από τον οποίο προέκυψε ότι οι ανωτέρω αναφερόμενοι είχαν προβεί στην αλιεία συνολικά χίλιων τριακοσίων (1.300) ατόμων αχινών του είδους Paracentrotus lividus τα οποία  είχαν αλιευθεί σε απαγορευμένη για αλιεία αχινών, από επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, χρονική περίοδο (μηνός Ιουνίου).

 

 • Τα ως άνω αλιεύματα κατασχέθηκαν και επιστράφηκαν στην θάλασσα.

    • Κατά του ιδιοκτήτη του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους κινήθηκε από την Υπηρεσία μας η διαδικασία επιβολής των νομίμων κυρώσεων.

Προς ευρύτερη ενημέρωση γνωρίζεται ότι από τις διατάξεις των άρθρων 4,5 &7 του Π.Δ. 65/2014 (ΦΕΚ Α΄108/06-05-2014) ‘’Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία του αχινού του είδους Paracentrotus lividus“ προβλέπονται τα κάτωθι:

Άρθρο 4

Επιτρεπόμενες περίοδοι, περιοχές και ποσότητες αλίευσης αχινών

1. Η αλίευση αχινών με επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη που διαθέτουν αλιευτική άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 666/1966 (Α΄160) και του π.δ. 261/1991(Α΄98), επιτρέπεται μόνο:

α) κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο,Ιούλιο, Αύγουστο και Δεκέμβριο κάθε έτους,

β) μία ώρα μετά την ανατολή έως και μία ώρα πριν από τη δύση του ηλίου,

γ) σε θαλάσσιες περιοχές εκτός των λιμένων, των όρμων με μόνιμα αγκυροβόλια πλοίων, ως και ναυαγίων,ναρκοπεδίων, της γραμμής πορείας πλοίων, εναλίων αρχαιοτήτων, καθώς και σε ειδικά απαγορευμένες περιοχές αλιείας, όπως καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, και

δ) σε απόσταση μεγαλύτερη των 150 μέτρων από τα όρια υδατοκαλλιεργητικών μονάδων και 500 μέτρων ακτινοειδώς από θυννεία και δημόσια ιχθυοτροφεία.

2. Ο μέγιστος αριθμός των επιτρεπόμενων αλιευομένων ατόμων αχινού ανά σκάφος ορίζεται στα εξακόσια (600) άτομα ανά ημέρα. Οι επαγγελματίες αλιείς οι οποίοι διαθέτουν άδεια αλίευσης αχινών σύμφωνα με το άρθρο 2, υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε μήνα στην αρμόδια υπηρεσία αλιείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, μηνιαία αναφορά της ποσότητας των αχινών που αλιεύθηκε.

Άρθρο 5

Ελάχιστο μέγεθος αλιευόμενου αχινού

Απαγορεύεται η αλίευση, η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η εκφόρτωση, η μεταφορά, η αποθήκευση, η έκθεση με σκοπό την πώληση, η διάθεση προς πώληση και η εμπορία των προερχόμενων από την αλίευση αχινών, εφόσον οι διαστάσεις των ατόμων είναι μικρότερες από τα 5 εκατοστά κατά τη διάμετρο, χωρίς τα αγκάθια.

Άρθρο 7

Τροποποίηση του π.δ. 373/1985 (Α΄131)

Το π.δ. 373/1985 (Α΄131) «Ερασιτεχνική−αθλητική αλιεία», όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής:

«ζ) Με τα εργαλεία πιρούνα ή χέρα, με χειρισμό με το χέρι χωρίς τη βοήθεια οποιουδήποτε μηχανικού μέσου, καθώς και με ελεύθερη κατάδυση, για την αλιεία αχινών».

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:

«γ) Μέχρι είκοσι (20) άτομα αχινών ανά ημέρα ανά ερασιτέχνη αλιέα και τριάντα (30) άτομα αχινών ανά ημέρα συνολικά ανά ερασιτεχνικό σκάφος».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad