Δασαρχείο Κορίνθου: Πρόσληψη προσωπικού - Diogenis Press

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Home Top Ad

Post Top Ad

Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023

Δασαρχείο Κορίνθου: Πρόσληψη προσωπικού

 


Το Δασαρχείο Κορίνθου της Ε.Ε.Δ.Π. Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Δασολόγων, δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων και ένα (1) υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικών με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες, που προβλέπεται να κατανεμηθούν στο Δασαρχείο Κορίνθου.

 

Η έναρξη της απασχόλησης ορίζεται:

• Από την 18η Ιουλίου 2023 ημερομηνία κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με το αρ. Α2359/18-7-2023 έγγραφο της Γεν. Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Βασικό κριτήριο για την κατάταξη των υποψηφίων θα είναι η εντοπιότητα και σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων, αυτές θα καλυφθούν από υποψήφιους με μόνιμη κατοικία άλλου Δήμου και κατά σειρά προτεραιότητας της Π.Ε. που αφορά η θέση και έπειτα άλλης Π.Ε. της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος, να έχουν φυσική υγεία και καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της προς πλήρωση θέσης και να μην έχουν κωλύματα του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), με την επιφύλαξη της παρ.6 του άρθρου 4 του ν. 2207/1994 (Α’ 65).

 

  • Η ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση daskor@eedpdpi.ypen.gr, από Τρίτη 26/09/2023 μέχρι και το Σάββατο 30/09/2023.
  • Η ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά (ακριβή αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα):

 

α) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

β) Τίτλο Σπουδών:

βα) για τους ΠΕ Δασολόγους: Πτυχίο ή δίπλωμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

ββ) για τους ΤΕ Δασοπόνους: Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Δασοπονίας ή Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

βγ) για τους ΔΕ Διοικητικούς: Απολυτήριος τίτλος: Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή οποιοδήποτε δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 Ι.Ε.Κ. ή δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή απολυτήριο ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β’ κύκλου Σπουδών ή πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970).

γ) Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Έναρξης/Ασκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού, ειδικότητας Δασολόγου ή Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού, ειδικότητας Δασολόγου, που εκδίδονται από το ΓΕΩΤΕΕ (για τους ΠΕ Δασολόγους)

δ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (για την απόδειξη της εντοπιότητας)

ε) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου. Η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται σύμφωνα με το ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ με σήμανση έκδοσης «07/04/2023» το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ανακοίνωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I).

Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν μία μόνο ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

  • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αντίστοιχη του κλάδου τους ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
  • Η ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται αποδεκτές.
  • Η ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, ένα σύντομο Βιογραφικό, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αφού σαρωθούν σε ξεχωριστά αρχεία, υποχρεωτικά σε μορφή pdf, να αποσταλούν στη διεύθυνση daskor@eedpdpi.ypen.gr με θέμα το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. Δεν απαιτείται η υποβολή των ίδιων εγγράφων σε φυσική μορφή.
  • Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων με τα συνημμένα δικαιολογητικά, κρίνεται με βάση την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής τους.
  • Αιτήσεις που θα αποσταλούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται:

 

  • Υπηρεσία: Δασαρχείο Κορίνθου
  • Τηλ. 27410-24578
  • Email daskor@eepddpi.ypen.gr

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad