Προσλήψεις 20 νοσηλευτών στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Diogenis Press

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Home Top Ad

Post Top Ad

Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017

Προσλήψεις 20 νοσηλευτών στο Γενικό Νοσοκομείο ΛακωνίαςΤο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας για την κάλυψη αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί µε τρεις (3) Νοσηλευτές- τριες ΠΕ και επτά (7) Νοσηλευτές- τριες ΤΕ για τη Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης και τρεις (3) Νοσηλευτές-τριες ΠΕ και επτά (7) Νοσηλευτές- τριες ΤΕ για τη Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης Δήλωσης μαζί με τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα ή οι ιδιότητες που επικαλούνται στην αίτησή τους. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να δηλώσουν συμμετοχή και στις δύο Νοσηλευτικές Μονάδες του Γ.Ν. Λακωνίας συμπληρώνοντας το όνομα της Νοσηλευτικής Μονάδας δίπλα στην 1η επιλογή ή 2η επιλογή που εμφανίζεται στο έντυπο της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης.

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά με απόδειξη στη Διεύθυνση: Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ – Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 23100 Σπάρτη Για την πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 262/24-11-2017 Η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 30/11/2017 έως και 7/12/2017. Αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα ή χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το ειδικό έντυπο αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γ.Ν. Λακωνίας http://www.hosplak.gr/ ή να προσέλθουν στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού των Νοσηλευτικών Μονάδων Σπάρτης ή Μολάων προκειμένου να τα παραλάβουν ιδιοχείρως. Περίληψη της παρούσας να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Νομού Λακωνίας, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία ) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.

Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν:

1) Αντίγραφο των δυο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας, από την οποία να προκύπτει η χρονολογία γέννησης.

2) Αντίγραφο τίτλων σπουδών, στους οποίους θα αναγράφεται αριθμητικά και ο βαθμός επίδοσης.

3) Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος

4) Βεβαίωση μέλους της ΕΝΕ

5) Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας, όπως:

i. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης και βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η εμπειρία

ii. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

iii. Σε ειδικές περιπτώσεις και με τυχόν δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.

6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

7) Λοιπά δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτουν τα προσόντα ή ιδιότητες που επικαλούνται στην αίτησή τους

ΠΗΓΗ:altsantiri.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad